Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini  Printer Mechanisms)

Shenzhen Yujinxiang Technology Co. Ltd/(Thermal / Dot mini Printer Mechanisms)

进入中文版 ENGLISH
Products Category
News

• printer mechanism 打印机芯3

• printer mechanism 打印机芯 2

• printer mechanism 打印机芯

• printer

• SEIKO SII MTP401-40B , MTP4014

Contact Us

Name: Kenn Lee
Tel: +86-0755-83956982
Fax: +86-0755-22638877
Mobile: +86-13798497616
E-mail: yjx@yjx.net.cn
Add: SHENZHEN TULIP TECHNOLOGY CO.,LTD.
Skype: sz_lkj,sz_lkj@hotmail.com
QQ: 36541774,893856468
WW: 微型打印组件

Products

Japan think micro motor TE-35QG-24-200

Japan think micro motor TE-35QG-24-200 Japan think micro motor TE-35QG-24-200
Product name:Japan think micro motor TE-35QG-24-200
Item:日本think微型电机 TE-35QG-24-200
Details:
TE-35 / 40QG-24
     
    正齿轮。
替代其他产品的理想选择。
 
■减速电机规格
*
输出轴旋转方向与电动机旋转方向相同。  
*额定转速是根据额定转矩计算得出的。  
型号名称 额定
电压
额定负荷 空载 机械瞬时
允许扭矩
输出量 TE-35 TE-40
现时 转速 扭力 现时 转速 外型尺寸 机重 外型尺寸 机重
V 毫安 转/分 米·米 千克力·厘米 毫安 转/分 米·米 千克力·厘米 w ^ 毫米 g ^ 毫米 g ^
TE-35QG-24- 10 24 380以下 820.0  49.00 0.50 100以下 940.0  147.00  1.50 4.21 49.0 160.0 52.5 180.0
TE-35QG-24- 25 24 380以下 320.0 117.60 1.20 100以下 390.0  392.00  4.00 3.94 49.0 160.0 52.5 180.0
TE-35QG-24- 30 24 380以下 260.0 147.00 1.50 100以下 326.0  441.00  4.50 4.01 49.0 160.0 52.5 180.0
TE-35QG-24- 50 24 380以下 159.0 245.00 2.50 100以下 196.0  686.00  7.00 4.08 51.5 170.0 55.0 190.0
TE-35QG-24- 60 24 380以下 130.0 294.00 3.00 100以下 163.0  882.00  9.00 4.01 51.5 170.0 55.0 190.0
TE-35QG-24- 75 24 380以下 107.0 294.00 3.00 100以下 130.0  882.00  9.00 3.30 51.5 170.0 55.0 190.0
TE-35QG-24-100 24 380以下  78.0 490.00 5.00 100以下  98.0 1,470.00 15.00 4.01 51.5 170.0 55.0 190.0
TE-35QG-24-120 24 380以下  65.0 588.00 6.00 100以下  81.0 1,764.00 18.00 4.01 54.5 175.0 58.0 195.0
TE-35QG-24-150 24 380以下  52.0 588.00 6.00 100以下  65.0 1,764.00 18.00 3.20 54.5 175.0 58.0 195.0
TE-35QG-24-200 24 250以下  41.0 588.00 6.00 100以下  49.0 1,764.00 18.00 2.53 54.5 175.0 58.0 195.0
TE-35QG-24-300 24 200以下  30.0 588.00 6.00 100以下  32.0 1,764.00 18.00 1.85 54.5 175.0 58.0 195.0
TE-35QG-24-500 24 200以下  18.0 588.00 6.00 100以下  19.0 1,764.00 18.00 1.11 56.5 180.0 60.0 200.0
TE-35QG-24-750 24 200以下  12.0 588.00 6.00 100以下  13.0 1,764.00 18.00 0.74 56.5 180.0 60.0 200.0
TE-35QG-24-900 24 200以下  10.0 588.00 6.00 100以下  10.0 1,764.00 18.00 0.62 56.5 180.0 60.0 200.0
 
■电机规格
额定电压
24   V
额定负载扭矩
四个 .90 米·米
50 .00 gf-cm
额定负载速度
8,400   转/分
额定负载电流
280   毫安
空载速度
9,800   转/分
空载电流
70   毫安
旋转方向
逆时针(CCW)
有业余电容
 
■电机特性表
TE-35 / 40QG-24特性图
点击放大。
     
■外观    
TE-35QG外观TE-40QG外观
TE-35 / 40QG外观照片
[Next:WGA-100B-00放大器 日本KYOWA共和电业/WGA-100B-11]→

Related Products :
STAR DP8340 DP8340  DP8340S
STAR DP8340 DP8340 DP8340S
STAR DP8340 DP8340 DP8340S
2 Inch Thermal Printer Mechanism with Low Noise ( Fujtisu FTP 62DMCL101)
2 Inch Thermal Printer Mechanism with Low Noise (
2 Inch Thermal Printer Mechanism with Low Noise ( Fujtisu FTP 62DMCL101)
IBM 4610-2NR 4610-2CR original receipt printer thermal head
IBM 4610-2NR 4610-2CR 票据打印机 热敏头 原装
IBM 4610-2NR 4610-2CR original receipt printer thermal head
AS-289R2 Thermal Printer Shield
AS-289R2 Thermal Printer Shield
AS-289R2 Thermal Printer Shield
Kecheng Godex EZ-1100plus EZ-1200/1105/1000 Thermal Thermal Transfer Print Head
科诚Godex EZ-1100plus EZ-1200/1105/1000热敏热转印打印头 唛头
Kecheng Godex EZ-1100plus EZ-1200/1105/1000 Thermal Thermal Transfer Print Head
KD3003-DD10B 罗姆ROHM打印头
KD3003-DD10B 罗姆ROHM打印头
KD3003-DD10B 罗姆ROHM打印头
NADA MODEL TP-1132NB SERIAL NL. 71101B56  NADA ELECTRONICS , LTD. MADE IN JAPAN
NADA MODEL TP-1132NB SERIAL NL. 71101B56 NADA ELE
NADA MODEL TP-1132NB SERIAL NL. 71101B56 NADA ELECTRONICS , LTD. MADE IN JAPAN
APS printer
APS printer
APS printer

online service

Skype: sz_lkj Skype: sz_lkj@hotmail.com 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息